PROVOZNÍ ŘÁD

 DĚTSKÉHO KLUBU V ANGLICKÉM JAZYCE LITTLE FALCONS

OBECNÉ

Klub je určen pro děti od 2–5 let.

Přirozenou formou pomocí her, sportovních, hudebních či výtvarných činností si dítě osvojuje základy anglického jazyka.

Veškerá komunikace s dítětem a program probíhá v anglickém jazyce. Dítě tak bude postupně získávat základní porozumění a budovat si slovní zásobu, kterou bude moci později aktivně využívat.

PROVOZOVATEL KLUBU

  • Dětský klub Little Falcons je provozován společností VŽDY TO JDE s.r.o., IČ 07316241, Jáchymovská 613/1, Praha 5– Řeporyje, 155 00, ID datové schránky m94c5kj, info@vzdytojde.cz, tel. 737 072 346, zastoupenou jednatelem Mgr. Bc. Janem Kluganostem, DiS. et DiS.
  • Má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu (na zdraví, na věci svěřených dětí a na pronajaté prostory)
  • Splňuje i požadavky ohlašovací vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

PROSTORY KLUBU

Pro provoz klubu využíváme jedinečné prostory TJ Sokol Řeporyje, což nám umožňuje maximální flexibilitu činností. K dispozici je velký sál s pódiem, malý sál zrcadlový sál, kuchyňka. Z venkovních prostor je možné využívat jak dětské hřiště, tak betonové hřiště s brankami, volejbalové či tenisové kurty.

Prostory jsou přístupné i pro tělesně znevýhodněné.

DOCHÁZKA DÍTĚTE

Čím více času dítě v klubu stráví, tím bude výuka efektivnější.

  • walk – in – přicházíte s dítětem jen s vyplněnou přihláškou, v případě již zaregistrovaného dítěte, nahlásíte jeho jméno a uhradíte poplatek

PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE

Probíhá od 7:30 – 9:00. Vždy musí být jasně vyjádřen souhlas lektora klubu, že dítě přebírá (např. ústně, pokynutím, navázáním očního kontaktu apod.)

PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

Probíhá od 12:00 – 12:30, či dle vzájemné domluvy. Dítě bude předáno jen zákonnému zástupci, nebo osobě, která je uvedena a potvrzena zákonným zástupcem dítěte na přihlášce.

V případě, že dítě nebude vyzvednuto ve stanovený čas, bude za každou započatou hodinu naúčtován poplatek ve výši Kč 500,-

ZDRAVOTNÍ STAV A ZDRAVÍ DÍTĚTE

Zákonný zástupce dítěte je povinen vždy informovat lektora klubu nejen o změnách zdravotního stavu dítěte, ale i o jiných závažných skutečnostech souvisejících s péčí o dítě.  

Zákonný zástupce dítěte musí vždy pečlivě zvážit, zda aktuální stav dítěte nemůže ohrozit jiné.

Lektor klubu má právo, v případě, že zjistí příznaky onemocnění dítěte, dítě do péče nepřevzít.

Lektor klubu není oprávněn podávat dítěti jakékoli léky.

V případě absence dítěte v klubu se uhrazené poplatky nevrací, kromě případů lékařsky potvrzeného dlouhodobého (déle než dva po sobě následující kalendářní týdny) onemocnění, zranění či léčení dítěte.

BEZPEČNOST DÍTĚTE

Dítě může být označeno jmenovkou či vyfotografováno z důvodů snazšího dohledání potřebných informací v případě nenadálé události.

Každý i drobný úraz dítěte zapisuje lektor klubu za do knihy úrazů, společně se způsobem ošetření.

O každém takovém úrazu bude zákonný zástupce dítěte informován. Záznam o úraze musí být sepsán do 24 hodin.

PITNÝ REŽIM A STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE

Každé dítě musí mít odpovídající svačinu a dostatečné množství pití v označených nádobách, aby byly splněny všechny hygienické požadavky.

OBLEČENÍ A OBUV DÍTĚTE

Dítě by mělo mít s sebou náhradní sadu oblečení a oblečení na ven (dle aktuálního ročního období a počasí). Dále pak obuv na přezutí. Nejlépe neklouzající a nedělající čáry na parketách.

Každý kus oblečení či obuvi musí být označen značkou či jménem dítěte, tak aby se dalo jednoznačně identifikovat. Za ztracené oblečení klub neručí.

VNÁŠENÍ VLASTNÍCH HRAČEK DÍTĚTE DO PROSTOR KLUBU

Přinášení vlastních hraček dítěte do klubu není doporučeno. Může dojít k požadavkům od jiných dětí, aby s nimi svou hračku sdílelo, případně ke ztrátě či poškození hračky.

VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z KLUBU

V případě, že dítě není schopné či ochotné opakovaně respektovat požadavky lektora klubu a přizpůsobit své chování tak, aby neohrožovalo bezpečnost svou, jiných či nepoškozovalo hmotný majetek, může být lektorem klubu z klubu vyloučeno.

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ KE ZLEPŠENÍ ČINNOSTI KLUBU

V případě jakékoli Vaší nespokojenosti týkající se pobytu dítěte v dětském klubu či podání podnětu ke zlepšení činnosti klubu, informujte, prosím, co nejdříve buď lektora či přímo vedoucího klubu.

PLATBA POPLATKU

Platby je možno provádět na místě v hotovosti nebo platební kartou či převodem na účet číslo: 2401481916/2010 vedeného u Fio banky. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte

CENÍK

CenaDopoledne (1 den)
BěžnéKč 450,-
Členové SokolaKč 300,-